Tin tức

Kế hoạch tháng 8 năm 2016...
administrator

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK nbsp;[ ... ]

Xem tiếp...
Thông báo tuyển sinh vào lớp 1...
administrator

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK nbsp;[ ... ]

Xem tiếp...
Thông báo tuyển sinh vào lớp 1...
administrator

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK nbsp;[ ... ]

Xem tiếp...
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10...
administrator

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT TR [ ... ]

Xem tiếp...

Thông Báo

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014

2 YEARS AGO  |  Trần Tứ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN Q UANG KHẢI                      Độc lập- Tự d...

Xem thêm:

Loading...

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 (bổ sung)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /2016-TQK                                 CưMgar, ngày 01 tháng 8năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016-2017 (BỔ SUNG)

 

          Căn cứ Công văn 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk Về việc tuyển bổ sung học sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017, Hội đồng tuyển sinh thông báo về kế hoạch tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2016-2017 trường THPT Trần Quang Khải như sau:

 

1.Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2016-2017: 20 học sinh.

2.Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo Kế hoạch 19/KH-SGDĐT Đắk Lắk.

3.Đối tượng tuyển sinh:

        -Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyêncòn trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

        -Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS thuộc phạm vi địa bàn các xã: EaH’Đing, EaTar, Ea Kiết, Ea Kuêh thuộc huyện CưMgar.

4. Hồ sơ tuyển sinh: bao gồm:

        a) Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mua tại văn phòng nhà trường.

b) Bản sao giấy khai sinh.

c) Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển.

d) Học bạ trung học cơ sở: bản chính.

đ) Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu.Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp sổ đăng ký tạm trú dài hạn trên địa bàn.

e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

5.Thời gian phát và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2016đến hết ngày 9/8/2016.

6.Địa điểm thu nhậnhồ sơ: Trực tiếp tạiVăn phòng trường THPT Trần Quang Khải.

                                                                     

Nơi nhận:                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

-Các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh;

-Dán bảng TB;

-Website:www.thpt-tranquangkhai-daklak.edu.vn;

-Lưu VT.

 

 

 

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /2016-TQK                                 CưMgar, ngày 25 tháng 5năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016-2017

 

          Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-2016, Hội đồng tuyển sinh thông báo về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 trường THPT Trần Quang Khải như sau:

 

1.Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017: 400 học sinh.

2.Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo Kế hoạch 19/KH-SGDĐT Đắk Lắk.

3.Đối tượng tuyển sinh:

        -Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyêncòn trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

        -Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS thuộc phạm vi địa bàn các xã: EaH’Đing, EaTar, Ea Kiết, Ea Kuêh thuộc huyện CưMgar.

4. Hồ sơ tuyển sinh: bao gồm:

        a) Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mua tại văn phòng nhà trường.

b) Bản sao giấy khai sinh.

c) Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển.

d) Học bạ trung học cơ sở: bản chính.

đ) Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu.Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp sổ đăng ký tạm trú dài hạn trên địa bàn.

e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

5.Thời gian phát hồ sơ: Từ ngày 11/7/2016đến hết ngày 14/07/2016.

6.Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 11/07/2016đến hết ngày 15/07/2016.

7.Địa điểm phát và thu nhận hồ sơ: Trực tiếp tạiVăn phòng trường THPT Trần Quang Khải.

                                                                     

Nơi nhận:                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

-Các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh;

-Dán bảng TB;

-Website:www.thpt-tranquangkhai-daklak.edu.vn;

-Lưu VT.

 

 

 

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03/2016-TQK                     CưMgar, ngày 25tháng 5năm 2016

 

         

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017

                               

        Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; Kế hoạch 19/KH-SGDĐT, ngày 29/4/2016; Quyết định 341/QĐ-SGDĐT, ngày 12/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Công văn 1330/UBND-GDĐT ngày 19/5/2016 Về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn của UBND huyện CưMgar, trường THPT Trần Quang Khải lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

        Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

        Thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS.

2. Yêu cầu

         Thực hiện đúng quy chế của Bộ GDĐT, đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 400.

        Nếu trường tuyển sinh không đạt so với chỉ tiêu giao thì căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đề xuất phương án tuyển bổ sung trình Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định.

2. Địa bàn tuyển sinh

        Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS thuộc phạm vi địa bàn các xã: EaH’Đing, EaTar, Ea Kiết, Ea Kuêh thuộc huyện CưMgar.

3. Đối tượng tuyển sinh

         Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên còn trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học; có hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ tuyển sinh

        Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:

        a) Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mua tại văn phòng nhà trường.

b) Bản sao giấy khai sinh.

c) Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển.

d) Học bạ trung học cơ sở: bản chính.

đ) Bản phô tô công chứng Sổ hộ khẩu.Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp sổ đăng ký tạm trú dài hạn trên địa bàn.

e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

5. Thời gian tuyển sinh

        Phát và thu hồ sơ từ ngày11/7/2016đến hết ngày 15/07/2016.

        Địa điểm:Tại văn phòng trường THPT Trần Quang Khải.  

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

a) Tuyển thẳng

        Thực hiện việc tuyển thẳng vào trường đối với các đối tượng:

+Học sinh trường phổ thông DTNT đã tốt nghiệp THCS.

+Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

b) Chế độ ưu tiên

- Thực hiện việc cộng thêm điểm ưu tiên cho từng loại đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 và Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Chế độ ưu tiên thực hiện như sau: Cộng 3,0điểm choNhóm đối tượng 1; cộng 2,0điểm cho Nhóm đối tượng 2; cộng 1,0điểm cho Nhóm đối tượng 3.

Những học sinh cónhiều chế độ ưu tiênkhác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiêncao nhất.

Đối với quy định người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nếu tại địa bàn sinh sống không có trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên. Xã, thôncó điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

c) Chế độ khuyến khích

- Đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa các bộ môn lớp 9 cấp tỉnh: Giải nhất: Cộng 2,0 điểm,giải nhì: Cộng 1,5 điểm,giải ba: Cộng 1,0 điểm.

- Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành GDĐT phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chứcở cấp THCS trong các kỳ thi: văn nghệ; thể dục thể thao; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi khoa học kỹ thuật; thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi Olympic Toán tuổi thơ; thi tiếng Anh qua internet; thi Olympic Tài năng tiếng Anh; thi giải Toán qua internet; thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất):

+ Giải cá nhân: Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: Cộng 2,0 điểm,đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: Cộng 1,5 điểm,đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: Cộng 1,0 điểm.

+ Giải đồng đội (bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...), thi khoa học kỹ thuật: Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên, học sinh của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải;mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.

- Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức ở cấp THCS:

+ Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm.

+ Loại khá: Cộng 1,0 điểm.

+ Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.

d) Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ

        Năm học 2016-2017, trường xét tuyển sinh căn cứ vào số lượng, điểm xét tuyển sinh của học sinh dân tộc tại chỗ (Ê Đê, Mơ Nông, Ja Rai) để trình sở GDĐT phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh dân tộc tại chỗ trúng tuyển phù hợp với điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển chung của nhà trường.

7. Cách tính điểm tuyển sinh

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm.

+Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm.

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm.

+ Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

+Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS

+Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4,0 điểm.

-   Nguyên tắc xét tuyển sinh: Xét theo điểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm ở lớp 9 cao hơn, có tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn cả năm ở lớp 9 cao hơn. Nếu vẫn còn trường hợp bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường thảo luận để thống nhất quyết định.

8. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức xét tuyển sinh

        Nhà trường chịu trách nhiệm đề xuất nhân sự Hội đồng tuyển sinh theo đúng Quy chế, trình Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

        Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét theo đúng Quy chế và các quy định, gửi danh sách trúng tuyển, tờ trình đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với trường THPT Trần Quang Khải

Nghiên cứu chỉ tiêu được giao và các điều kiện học sinh lớp 9 của các xã trên địa bàn để phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện CưMgar phân tuyến địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường; thông báo rộng rãi cho cha mẹ học sinh và học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh; đề xuất nhân sự Hội đồng tuyển sinh trình Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt; chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận hồ sơ.

2. Đối với Hội đồng tuyển sinh

Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh; tổ chức xét tuyển sinh và công khai kết quả tuyển sinh theo quy định.

3. Đối với các đối tượng tuyển sinh

Thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường; nộp các loại hồ sơtheo quy định; thời hạn nộp hồ sơ theo kế hoạch.

                                                                     

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG

-Sở GD-ĐT Đắk Lắk;                thay

-UBND huyện CưMgar; báo

-Phòng GD-ĐT CưMgar;           cáo

-Các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh;

-Dán bảng TB;

-Website:www.thpt-tranquangkhai-daklak.edu.vn;

-Lưu VT.

THÔNG BÁO

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI THÔNG BÁO:

(v/v: NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NH: 2012-2013)

Xin mời tất cả các học sinh đã tham gia học tập tại trường THPT Trần Quang Khải (NH: 2-12-2013) và đã làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phái học tập liên hệ với văn phòng của trường để được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập:

Lịch nhận tiền hỗ trợ:

          + Khối 10: Chiều 22, 23

          + Khối 11: Chiều 24, 25 

          + Khối 12: Chiều 26, 27

Tài liệu tham khảo làm bài thi “ Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam”:

BCH Công đoàn trường THPT Trần Quang Khải có mượn được 2 cuốn tài liệu phục vụ cho làm tài liệu tham khảo để làm bài thi, các đồng chí tải về máy để tham khảo.( Do không có bản điện tử nên chúng tôi chỉ chụp ảnh gửi lên thôi).

BCH CĐ.

 

Dưới đây là đường link để tải về tài liệu tham khảo làm bài thi “ Tìm hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam”:

 

https://www.mediafire.com/folder/nn7cni5aw285m/chup_sach_tap1-2_thay_khai

Copyright © 2016 THPT Trần Quang Khải. All Rights Reserved. Designed by JoomlArt.com. Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Thống kê

Hôm nayHôm nay122
Hôm quaHôm qua192
Tháng nàyTháng này1728
Tất cảTất cả471569